The Apollo Club of Wenatchee, Washington
 The Apollo Club of Wenatchee, Washington